Blog dedicado as actividades que realiza a oficina medioambiental da Universidade da Coruña

CRÓNICA DAS VISITAS A PLANTA DE RESIDUOS DE NOSTIÁN (8 E 15 DE NOVEMBRO)

 Estas dúas visitas técnicas que se organizaron desde o campus de Ferrol tiveron unha boa acollida entre o alumnado, completándose as prazas nas dúas convocatorias. Á actividade asistiu alumnado do Campus de Esteiro principalmente, e con representación de alumnado dos campus da Coruña e o persoal bolseiro da OMA.

A actividade comezou cunha breve charla no edificio de recepción, na que o persoal de Educación Ambiental de Puertas Afuera, acompañado do persoal técnico da planta, nos explicou o funcionamento da planta, que xestiona o 16% dos residuos de Galicia, procedentes da Cidade da Coruña e Consorcio das Mariñas, distinguindo as seguintes fraccións:

  • Contedor verde: Fracción Orgánica
  • Contedor Amarelo: Fracción Inorgánica
  • Contedor Verde (iglú): Vidro
  • Contedor Azul: Papel e cartón
  • Punto Limpo: Residuos de grande volume ou perigosos.

Tras a información inicial, o bus acercounos á explanada de recepción dos camións e edificio Punto de Admisión. Está dividido en varios fosos, dous deles destinados aos residuos de fracción orgánica. O resto están destinados aos residuos de fracción Inorgánica.
Como dato destacable informóusenos que a planta de Nostián recolle e procesa unhas 550 toneladas de residuos diariamente, producidas por unha poboación de 400.000 habitantes aproximadamente.

Un dos conflitos principais cos que se atopa a Planta de Nostián é a dificultade de transmitir á cidadanía a importancia da separación en orixe.
Así, son destinadas a vertedoiro unhas 15 toneladas/h (xornadas de 16 h/día), o que supón mais do 43% de rechazo. O cómputo recolle unhas 6000 ton/mes de fracción orgánica para destinar aos dixestores da planta, e unhas 1200 ton/mes de envases que son destinados á venta para xestores como Ecoembes.

A continuación visitamos a sala de máquinas, na que vimos o funcionamento por control remoto do pulpo de mestura e trasvase dos residuos.

Cóntase tamén con outras divisións específicas dentro da planta: residuos de podas, voluminosos (colchóns, mobles...). O persoal traballador da planta encárgase de forma manual de facer unha primeira separación dos voluminosos, papel e cartón, envases. A continuación as distintas fraccións son separadas por escaneo óptico, unha maquinaria específica que identifica e separa os distintos materiais segundo as súas características.

Finalmente e xa desde o  autobús, vimos o exterior dos edificios de tratamento da planta, onde se atopa a chamada piscina de cortiza, destinada a absorber, na medida do posible, as partículas de malos olores que proceden dos residuos de fracción orgánica. Tamén nos ensinaron as denominadas praias de residuos, onde se almacenan os residuos que foron rechazados. Ao lado destas, estaban apilados unha serie de bloques residuos comprimidos, que serán enviados a empresas comerciais que se encargan da súa xestión.

Cabe destacar que canto mellor sexa a separación en orixe, mais eficiente será o tratamento que se lle pode dar aos residuos, co obxectivo de diminuír as toneladas de rechazo que se envían diariamente a vertedoiro.

Se tí separas, Nostián recicla.

Mais info:

Imaxes: Visitas dos días 8 e 15 de novembro. Á actividade asistiu alumnado e profesorado do
Campus de Esteiro (Ferrol) e de Elviña (A Coruña), así como bolseiros/as da O.M.A.

Share on Google Plus

0 comentarios: